Multimedia

Doanh nghiệp phụ trợ tiến gần hơn đến nhà máy thông minh

Tham gia Dự án của Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đã được đào tạo và hướng dẫn để hoạch định chiến lược cũng như xây dựng một lộ trình xuyên suốt hướng tới “nhà máy thông minh”, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hỗ trợ ngư dân bám đảo, bám biển

Hỗ trợ ngư dân bám đảo, bám biển

Campuchia đẩy mạnh xây dựng hàng hóa được quốc tế công nhận
Kết nối thông tin thị trường và hệ thống phân phối tại EU