Vĩnh Phúc dành nhiều ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thế mạnh dựa trên nhu cầu phát triển, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 là một tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước.
Nguyên Hà, Thy Thảo

Video khác