Cắt ngang lộ trình: Ý nghĩa và tầm quan trọng

Hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung “cắt ngang lộ trình” trong Hiệp định CPTPP sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn được cơ hội trong thực thi Hiệp định.

Video khác