Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: 60 năm tiếp nối truyền thống - vững bước tương lai

Từ công suất ban đầu 100.000 tấn Supe phốt phát/năm, 40.000 tấn Axit sunphuric/năm, đến nay, Công ty đã sản xuất được 830.000 tấn Supe lân/năm, 750.000 tấn NPK-S/năm và 280.000 tấn Axit sunfuric/năm. Trở thành Nhà máy sản xuất phân bón hiện đại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
TCCT