Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Công nghiệp Tiêu dùng

Mã đề tài:

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thông, ThS. Nguyễn Đức Hóa

Đơn vị: Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt may

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Thử nghiệm, xác định các đặc tính kỹ thuật của xơ, sợi nguyên liệu, lựa chọn xơ, sợi phù hợp để sản xuất vải dệt kim có độ cách nhiệt cao;

- Xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất sợi Ne 40 phục vụ sản xuất vải dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi viloft và viloft pha polyester 50/50;

- Hoàn thiện thiết kế, quy trình công nghệ dệt phù hợp cho vải dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi Viloft pha Acrylic và viloft pha Polyester trên quy mô công nghiệp;

- Hoàn thiện các quy trình công nghệ tiền xử lý, nhuộm, hoàn tất cho vải dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi Viloft pha Acrylic và viloft pha Polyester trên quy mô công nghiệp;

- Tổ chức sản xuất thực nghiệm 02 sản phẩm sợi, 03 sản phẩm vải dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi Viloft, viloft pha polyeste và viloft pha Acrylic và tiêu thụ thị trường.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

- Hoàn thiện, làm chủ các công nghệ sản xuất sợi, vải có độ cách nhiệt cao, có chất tương đương với sản phẩm nhập ngoại;

- Tổ chức sản xuất thử nghiệm vải trên quy mô sản xuất công nghiệp, được triển khai tại công ty sản xuất dệt kim trong ngành Dệt may Việt Nam.

- Là hình thành một chuỗi liên kết giữa đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất và tiêu thụ vải sản phẩm dệt kim nói chung và sản phẩm dệt kim có độ cách nhiệt cao nói riêng.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Sau quá trình triển khai, dự án đã hoàn thành và thu được các kết quả sau:

 • . Bộ 02 quy trình công nghệ sản xuất sợi có chứa xơ Viloft để sản xuất vải dệt kim có độ cách nhiệt cao
  • Quy trình công nghệ kéo sợi Viloft 100% để sản xuất vải dệt kim có độ cách nhiệt cao
  • Quy trình công nghệ kéo sợi Viloft pha Polyeste để sản xuất vải dệt kim có độ cách nhiệt cao
 • Bộ 03 các quy trình thiết kế, công nghệ dệt vải dệt kim có độ cách nhiệt cao từ sợi Viloft pha Acrylic, Viloft pha Polyeste.
 • Quy trình nhuộm sợi màu Viloft pha Polyeste dạng bobin
 • Bộ 03 quy trình xử lý ướt vải dệt kim có độ cách nhiệt cao: từ công nghệ tiền xử lý, nhuộm và hoàn tất vải dệt kim từ sợi Viloft pha Acrylic, Viloft pha Polyeste dạng đồng màu và vải kẻ từ sợi Viloft pha Polyeste
  • Quy trình xử lý ướt mặt hàng VD1 vải dệt kim đan ngang từ sợi Viloft pha Acrylic, trọng lượng thành phẩm 170 g/m2 sử dụng 02 loại sợi: sợi Viloft pha Acrylic và sợi Spandex.
  • Quy trình xử lý ướt mặt hàng VD2 vải dệt kim đan ngang từ sợi Viloft pha Polyeste, trọng lượng thành phẩm 190 g/m2 sử dụng 02 loại sợi: sợi Viloft pha Polyeste và sợi Spandex.
  • Quy trình xử lý ướt mặt hàng VD3 vải dệt kim đan ngang từ sợi Viloft pha Polyeste, trọng lượng thành phẩm 190 g/m2 (kẻ màu) sử dụng 02 loại sợi: sợi Viloft pha Polyeste nhuộm màu và sợi Spandex.
 • Sản phẩm vải dệt kim có độ cách nhiệt cao: Đã sản xuất và tiêu thụ 43 tấn sợi và 22 tấn vải dệt kim có độ cách nhiệt cao. Chỉ tiêu kỹ thuật của các mặt hàng của dự án được tổng hợp tại bảng 1.1. Vải sản xuất ra được khách hàng chấp nhận, đưa vào sản xuất các mặt hàng may mặc, tiêu thụ hết.

3.6. Đào tạo: 50  cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành thiết bị (sợi, dệt, nhuộm).

3.7. Là hình thành một chuỗi liên kết giữa đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất và tiêu thụ vải sản phẩm dệt kim nói chung và sản phẩm dệt kim có độ cách nhiệt cao nói riêng. Qui mô sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng năm sau khi dự án kết thúc là 25 tấn vải/năm.

Giá trị ứng dụng

Dự án đã ứng dụng nguyên liệu mới, phát triển các công nghệ kéo sợi, dêt kim và các công nghệ dệt nhuộm hoàn tất các loại vải dệt kim cách nhiệt cao từ các nguyên liệu khác nhau. Các công nghệ đã được ứng dụng ngay vào sản xuất của doanh nghiệp. Sản phẩm làm tăng giá trị của vải dệt kim, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu vải, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tính cạnh tranh cao, bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho người lao động.

Một kết quả đáng ghi nhận là qua việc thực hiện dự án đã hình thành một chuỗi liên kết giữa đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp dệt nhuộm, may mặc và các nhà bán lẻ với quy mô sản xuất và tiêu thụ ban đầu hàng năm 25 tấn vải dệt kim cách nhiệt cao hàng năm. Đây chỉ là số liệu ban đầu và đầy tiền năng mở rộng thị trường sản xuất và tiêu thụ vải dệt kim đàn tính trong thời gian tới.