Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: TS. Lê Đức Phương

Đơn vị: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp-Vinacomin

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định biên giới kết thúc khai trường hợp lý cho các mỏ than lộ thiên của TKV 

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định biên giới kết thúc khai trường và xây dựng chế độ công tác mỏ lộ thiên trong điều kiện hiện nay của TKV, nhằm tận thu tối đa tài nguyên trong lòng đất.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Xác định được nguyên tắc xác định biên giới kết thúc khai trường lộ thiên phù hợp với cơ chế thị trường và tận thu tối đa tài nguyên trong lòng đất.

- Xây dựng được trình tự xác định biên giới kết thúc khai trường lộ thiên bằng phương pháp phương án và phương pháp đồ thị một cách hợp lý và chính xác hơn so với trước đây.

- Đề xuất được các chỉ tiêu khảo sát chế độ công tác mỏ một cách đầy đủ và phù hợp để lựa chọn trình tự khai thác mỏ hợp lý.

Giá trị ứng dụng

- Đã lựa chọn được nguyên tắc xác định biên giới kết thúc khai trường lộ thiên phù hợp với cơ chế thị trường và tận thu tối đa tài nguyên trong lòng đất theo quy định của Luật Khoáng sản.

- Đã xây dựng được trình tự xác định biên giới kết thúc khai trường lộ thiên bằng phương pháp phương án và phương pháp đồ thị một cách hợp lý và chính xác hơn so với trước đây.

- Đã đề xuất được các chỉ tiêu khảo sát chế độ công tác mỏ một cách đầy đủ và phù hợp để lựa chọn trình tự khai thác mỏ hợp lý.

- Làm cơ sở cho các đơn vị Tư vấn, thiết kế mỏ xác định biên giới khai trường, xây dựng biểu đồ chế độ công tác và lựa chọn trình tự khai thác mỏ lộ thiên một cách chính xác và hợp lý nhất.