Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Công Thương

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Công Thương

Tạp chí Công Thương là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương, đang hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 60/GP-BTTTT ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí:

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng; pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Bộ Công Thương về lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực liên quan; 

+ Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và quản lý của ngành Công Thương;

+ Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học quản lý, kinh tế, công nghệ ngành Công Thương; là diễn đàn của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.