Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 30/3/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Công Thương đã báo cáo về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 với Hội đồng thẩm định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Bộ Công Thương báo cáo về Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 với Hội đồng thẩm định

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, cùng đại diện các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, các doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã tổ chức lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 5/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, bảo đảm nguyên tắc kế thừa có chọn lọc các quy hoạch trước đây, cũng như bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữa quy hoạch ngành với hệ thống quy hoạch quốc gia; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch được phê duyệt sẽ là cơ sở phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, đồng thời là định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, mở rộng, hiện đại hoá hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch các ngành, lĩnh vực cũng như phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch sử dụng đất của các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP 
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP 

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch chuyên ngành hết sức quan trọng, cần thiết. Bộ Công Thương đã triển khai các bước lập Quy hoạch hết sức kịp thời, bài bản, khoa học.

Bộ Công Thương và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các ủy viên phản biện, thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Kết thúc cuộc họp, tất cả các thành viên của Hội đồng thẩm định đã đồng ý thông qua Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi dự thảo Quy hoạch được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể để triển khai Quy hoạch khi được thông qua.

Khánh Hương