Quy chuẩn quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

Quy chuẩn, quy định các hình thức kiểm tra và giám sát đối với bình chịu áp lực bao gồm: Kiểm tra bên trong, kiểm tra trong trạng thái hoạt động, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra chiều dày, kiểm tra ăn mòn dưới lớp bảo ôn, giám sát vận hành. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành theo kế hoạch kiểm tra của từng bình chịu áp lực.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BCT về Quy chuẩn quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Theo đó, Thông tư số 13/2021/TT-BCT quy định ký hiệu Quy chuẩn quốc gia số QCVN13:2021/BCT được ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định bình chịu áp lực của nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí và nhà máy đạm.

Theo nội dung Quy chuẩn, quy định các hình thức kiểm tra và giám sát đối với bình chịu áp lực bao gồm: Kiểm tra bên trong, kiểm tra trong trạng thái hoạt động, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra chiều dày, kiểm tra ăn mòn dưới lớp bảo ôn, giám sát vận hành. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành theo kế hoạch kiểm tra của từng bình chịu áp lực.

Ngoài ra, Quy chuẩn còn đưa ra các quy định liên quan đến vị trí giám sát trạng thái, phương pháp đánh giá tình trạng, khoảng thời gian/tần suất và mức độ kiểm tra, đánh giá dữ liệu kiểm tra, phân tích và lưu hồ sơ kiểm tra…

Quy chuẩn của Bộ Công Thương cũng quy định việc tổ chức thực hiện cụ thể: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.

Định kỳ hàng năm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đánh giá RBI tại các cơ sở sử dụng tiến hành đánh giá RBI. Hay, căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn QCVN13:2021/BCT.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra thực hiện các quy định của Quy chuẩn trên địa bàn quản lý. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Quy chuẩn QCVN13:2021/BCT thì thực hiện theo quy định tại điều ước quốc tế đó.

QCVN 13:2021/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kim định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khi và nhà máy đạm biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 13/2021/TT-BCTngày 27 tháng 10 năm 2021.

Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra trên cơ sở rủi ro đối với bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí và nhà máy đạm thuộc phạm vi Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025 đã được phê duyệt tai Quyết định số 3263/QĐ-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2018.

[Quảng cáo]

Thanh An