Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04 : 2009/BCT)

Nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: TS. Lê Đức Phương

Đơn vị: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp-Vinacomin

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Các giải pháp an toàn khi xúc bốc trong điều kiện bờ mỏ bị trượt lở

Giải pháp an toàn khi đổ thải đất đá bằng băng tải kết hợp với máy thải

Giải pháp an toàn khi đổ thải đất đá mềm yếu và biến đổi khí hậu

Giải pháp an toàn đối với công tác thoát nước mỏ trong điều kiện biến đổi khí hậu

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04:2009/BCT) do Bộ Công Thương ban hành vào tháng 7/2009, nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Trên cơ sở QCVN 04 : 2009, thực tế sản xuất và các Quy chuẩn của các nước, đề tài đã đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung gồm:

- An toàn trong công tác xúc bốc.

- An toàn trong công tác đổ thải.

- An toàn trong công tác thoát nước mỏ.

Theo đó, đề tài đã dự thảo chương II “An toàn trong công nghệ khai thác mỏ lộ thiên”, trong đó:

 - Bổ sung mới 2 điều: Điều 13 “Quy định về công tác xúc bốc” và Điều 23 “Đổ thải bằng băng tải kết hợp với máy thải đá và máy gạt”.

- Điều chỉnh và bổ sung 12 điều: Điều 9 “Hệ thống khai thác mỏ lộ thiên”; Điều 10 “Góc ổn định bờ mỏ”; Điều 11 “Bảo vệ bờ mỏ lộ thiên”; Điều 14 “Vận tải bằng ô tô”; Điều 18 “Vận tải liên hợp”; Điều 19 “Quy định về đổ thải”; Điều 20 “Thông số về kỹ thuật an toàn bãi thải”; Điều 22 “Đổ thải bằng ôtô kết hợp với máy gạt”; Điều 25 “Quy định về thoát nước mỏ”; Điều 26 “Các công trình thoát nước và tháo khô mỏ”; Điều 27 “Thoát nước ở bãi thải” và Điều 46 “Quy định về máy xúc”.

Giá trị ứng dụng

Đề tài đã đề xuất được 4 nội dung mới phù hợp với thực tế sản xuất cần điều chỉnh và bổ sung vào QCVN 04: 2009/BCT.

Đây là cơ sở để Bộ Công Thương bổ sung và điều chỉnh QCVN 04: 2009.