Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022) đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tại Kế hoạch số 145-KH/ĐTNK-TCKT ngày 27/9/2021, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐTNB-VP ngày 26/10/2021 về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự là nội dung rất quan trọng, quyết định vào thành công chung của Đại hội.

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình Đại hội, thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ và Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 một cách kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, minh bạch.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và được sự nhất trí chủ trương đối với dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trong các ngày 13/7 và 18/7/2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức 05 Hội nghị giới thiệu nhân sự theo quy định. Với sự tham dự của đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương; trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức của Đoàn, cho ý kiến công tâm và khách quan, các đại biểu tại 05 Hội nghị đã nhất trí giới thiệu 19 đồng chí để giới thiệu trình Đại hội Đoàn Bộ Khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 xem xét bầu 17 Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Đoàn.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và thực hiện các quy trình về nhân sự để giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành

Ngày 19/7/2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã gửi văn bản xin ý kiến của cấp ủy quản lý nhân sự được giới thiệu. Kết quả, 100% cấp ủy các đơn vị đã có văn bản nhất trí về chủ trương nhân sự được giới thiệu.

Trên cơ sở ý kiến của cấp ủy các đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ đã tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Bộ chấp thuận chủ trương và gửi Đoàn Khối xem xét, phê duyệt theo quy định.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra vào ngày 14-15/8/2022. Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới, Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thy Thảo