Bình Dương sẽ thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép

Tỉnh Bình Dương sẽ khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung yêu cầu tại kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong đó có rà soát, thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép.

Ngày 15/9/2023, tại Bình Dương, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Bình Dương, công bố Kết luận thanh tra số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung thanh tra về trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời kỳ 2011 - 2019.

thanh tra Bình Dương
Buổi làm việc và công bố Kết luận thanh tra. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Kết quả thanh tra được công bố cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương, các Sở, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư, xây dựng, thể hiện trên các mặt công tác.

Tỉnh đã  huy động được nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kinh tế tăng trưởng nhanh và liên tục trong một giai đoạn dài, hệ thống hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn được đổi mới nhanh; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ngày càng được nâng cao.

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được cơ quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh đến huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả tương đối tốt. Chất lượng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tốt hơn qua các năm trong thời kỳ thanh tra, số vụ khiếu nại tố cáo phức tạp đã giảm đáng kể...

Sớm khắc phục những thiếu sót 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những vi phạm cần sớm khắc phục.

Cụ thể, việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng vẫn còn một số thiếu sót trong xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm; trình tự thủ tục của nhiều cuộc thanh tra còn chưa đảm bảo…

Trong công tác quản lý, sử dụng đất và triển khai dự án, kết luận cũng chỉ ra một số thiếu sót trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các đơn vị hành chính. Nhiều dự án đã có chủ trương đầu tư, giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm triển khai dự án…

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với công tác quản lý hành chính, chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm; kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng...

Tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp thu Kết luận thanh tra cũng như ý kiến của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đồng thời cho biết, sau buổi công bố, tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại các nội dung, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kết luận thanh tra.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị xem xét kết quả bán đấu giá tài sản công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Chấm dứt việc bố trí vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài, vi phạm Luật Đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư công không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trừ các công trình cấp bách theo quy định của pháp luật về đầu tư công, như đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các chủ đầu tư chấn chỉnh, thực hiện khắc phục các nội dung đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; việc thi công chậm tiến độ và thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ thiết bị; yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng pháp luật về đấu thầu và kết quả lựa chọn thầu.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Rà soát, sớm xử lý dứt điểm để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm đã được nêu ở phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra. Rà soát lại các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm thay đổi cơ cấu, mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi mục tiêu dự án có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách nhà nước, nhưng chưa thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tư trên toàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư. Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng...

Thanh Hà