Năm 2021, với mục tiêu chung là “An toàn-Phát triển-Hiệu quả”, Đảng ủy DNA đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021 đề ra.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Trong năm 2021, để ứng phó kịp thời, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy DNA đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, nhằm phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo sản xuất, Đảng ủy Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã ban hành Chỉ thị số 481 - CT/ĐU ngày 12/7/2021 về việc đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới và lãnh đạo chỉ đạo phương án sản xuất 3 tại chỗ, một cung đường 02 điểm đến, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với sở ban ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo khai thác; triển khai các phương án và giải pháp đảm bảo cung ứng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu dự trữ để sửa chữa và duy trì sản xuất ổn định.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD của Công ty, Đảng ủy cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công ty phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động ASXH, các chương trình hỗ trợ, đóng góp quỹ, ủng hộ vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương với giá trị trên trên 12 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ phòng chống dịch covid - 19 trên 2,2 tỷ đồng).

Kết quả tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đều vượt: Sản lượng Alumin (quy đổi) sản xuất năm 2021 đạt 737.000 tấn. Đánh giá vượt 113% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng doanh thu đạt trên 2.952 tỷ đồng. Đánh giá đạt 113% chỉ tiêu Nghị quyết. Lợi nhuận đạt trên 10 tỷ đồng. Đánh giá đạt trên 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Nộp ngân sách nhà nước trên 414,89 tỷ đồng (bao gồm giá trị thuế xuất khẩu và TNDN). Đánh giá vượt 101% chỉ tiêu Nghị quyết. Tiền lương bình quân: 13,5 triệu đồng/người/tháng. Đánh giá vượt 106% chỉ tiêu Nghị quyết. Tiết giảm trên 2% chi phí sản xuất theo kế hoạch Tập đoàn giao. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, ổn định việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho 1.049 lao động.

Trao giấy khen cho 02 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2021; khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 như sau: Sản lượng Alumin (quy đổi) sản xuất năm 2022: 650.000 tấn (theo kế hoạch TKV giao). Tổng doanh thu đạt trên 2 .748 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 10 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng. Tiền lương bình quân trên 11,7 triệu đồng/người/tháng.

Phấn đấu 100% đảng viên, trên 90% quần chúng trong toàn Đảng bộ được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu xây dựng ít nhất 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Đảng bộ DNA hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu trên, Đảng bộ Công ty tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng hực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid - 19 trong tình hình mới của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông và của TKV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy TKV về chương trình cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa.  Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy TKV và các Kế hoạch, chương trình, Chỉ thị của Tổng giám đốc Tập đoàn về công tác quản lý đất đai; công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; quản lý thuê ngoài, các dự án đầu tư… Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quản trị tốt về mặt công nghệ, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu công nghệ, chỉ tiêu tiêu hao, quản trị tốt hiệu quả làm sạch ở tất cả các công đoạn trong dây truyền sản xuất.

Chú trọng công tác quản lý và sử dụng hiệu quả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu trong SXKD; chăm lo cải thiện điều kiện, đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương thu nhập, nâng cao chất lượng và giá trị các chế độ phúc lợi cho người lao động kết hợp với việc đầu tư đẩy mạnh đào tạo mọi mặt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo nguồn lực tốt nhất cho việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược trước mắt cũng như lâu dài của Đảng bộ Công ty.

Duy trì, đẩy mạnh công tác truyền thông về hình ảnh các phong trào thi đua, các thành quả đạt được của Đảng bộ Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục ủng hộ các chương trình xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng, các phong trào văn hóa, thể thao, du lịch, đổng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội nhằm tiếp tục khẳng địnhh hình ảnh, vị thế, vai trò của Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây nguyên nói chung.

 Trao giấy khen cho 39 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021

Bên cạnh đó để kịp thời động viên và kích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ Công ty đã tiến hành trao giấy khen và phần thưởng cho 2 tập thể (Chi bộ 1 và Chi bộ 3) và 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.